Kallelse till årsmöte, lör 25 maj

Tid: lördag den 25 maj klockan 14.

Plats: Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 (f.d. Portalgatan 2b)

Anmälan: anmäl dig gärna genom att skicka ett mail till kontakt(snabel-a)ulug.se. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig, men det hjälper oss att förbereda mötet om vi vet hur många som deltar.

Du kan också maila till kontakt(snabel-a)ulug.se om du vill lämna in en motion eller nominera dig själv eller någon till en förtroendepost (nomineringar kan även göras på mötet).

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet, mötessekreterare, samt två justerare tillika rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Kassa och revisionsberättelse.
 8. Frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet.
 9. Behandling av motioner och propositioner.
 10. Fastställande av budget och medlemsavgift för det kommande året.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
 12. Val av ordförande och övriga ledamöter för det kommande året.
 13. Fastställande av teckningsrätt för det kommande året.
 14. Val av minst en revisor för det kommande året.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Medlemsavgift

Kom också ihåg att betala medlemsavgiften för 2024! Betald medlemsavgift ger rösträtt på årsmötet. Dekommenderade avgiften är 128 kr men allt från 10 kr är giltigt. OBS! Nytt kontonummer! Vi har ett nytt bankkontonummer: 9670-000 218 5008 (JAK Medlemsbank). Sätt in pengarna där. Ange namn, alias eller e-postadress som referens vid inbetalningen. Läs mer på https://www.ulug.se/page/medlem/.