Kallelse till årsmöte

Lördag den 5:e Juni är det dags för årsmöte. Dagordningen finns bifogad.

Motioner skickas till styrelse(snabel-a)ulug.org.

Dagordning - Årsmöte 2010.

Datum och tid: 2010-06-05 kl. 11:30
Plats: Grillplatsen vid Sten Sture-monumentet

§1. Mötets öppnande.

§2. Fråga om mötets behöriga utlysande.

§3. Val av mötesfunktionärer

  • Mötesordförande
  • Mötessekreterare
  • Två rösträknare och justerare

§4. Fastställande av röstlängd.

§5. Fastställande av dagordning.

§6.1. Verksamhetsberättelse.

§6.2. Ekonomisk berättelse.

§6.3. Revisionsberättelse.

§7. Frågan om ansvarsfrihet.

§8. Verksamhetsplan.

§9. Motioner & Propositioner.

§10. Medlemsavgift.

§11. Val av styrelse för det kommande verksamhetsåret.

  • Ordförande*
  • Kassör*
  • Sekreterare*
  • Vice ordförande
  • Ledamöter (3-8 medlemmar totalt)

§12. Val av valberedare.

§13. Val av revisorer.

§14. Fastställande av teckningsrätt för det kommande året.

§15. Övriga frågor.

§16. Mötets avslutande.