Årsmöte idag klockan 13

Välkomna på årsmöte klockan 13! Vi ses via videotjänsten Jitsi på följande adress: https://meet.friprogramvarusyndikatet.se/ulug

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet, mötessekreterare, samt två justerare tillika rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Kassa och revisionsberättelse.
 8. Frågan om avgående styrelses ansvarsfrihet.
 9. Behandling av motioner och propositioner. 9.1. Proposition om ändring av stadgar avseende medlemskap.
 10. Fastställande av budget och medlemsavgift för det kommande året.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året.
 12. Val av ordförande och övriga ledamöter för det kommande året.
 13. Fastställande av teckningsrätt för det kommande året.
 14. Val av minst en revisor för det kommande året.
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande.

Som synes under punkt 9.1 kommer styrelsen att lämna en proposion om ändring av stadgarna. Nu krävs det att man uppger sin bostadsadress för att bli medlem. Det kravet vill vi stryka, bland annat av GDPR-skäl. Har du synpunkter eller förslag kring detta får du gärna kontakta oss på kontakt(snabel-a)ulug.se.