Software Freedom Day - ULUG frågar politikerna i Uppsala

I samband med software freedom day ställde ULUG två frågor till de partier som sitter i kommunfullmäktige om öppen källkod och fri programvara.

Vad anser ni om öppen källkod och fri programvara?

Jobbar ni idag med detta praktiskt i Uppsala kommun/Landsting, och i så
fall på vilket sätt ? (Om ej just nu, finns det idag på eran politiska
agenda att arbeta med dessa frågor på kommunal nivå?)

Socialdemokraterna Uppsala

...Vi inom Socialdemokraterna är positiva till Linux, öppen källkod och andra öppna initiativ. Opensource ger tillgång till stora communities av utvecklare, lägre kostnader i drift och mer flexibilitet och öppenhet. Proprietära och stängda system har många nackdelar vilket många kommuner redan insett.

Dessutom kan opensource vara en drivkraft till innovation och skapandet av nya kunskapsjobb inom mjukvaruindustrin. Inte minst spelindustrin som växer i Sverige.
Opensource används i dag i olika former men det saknas i dag en helt utarbetad strategi för opensource i ramen för IT strategin inom Uppsala Kommun. Mycket kan därför göras....

Moderaterna Uppsala:

...Vi anser att öppen källkod kan vara bra för att driva innovation och
utveckling på vissa områden och för vissa aktörer.

När det gäller kommunens egna administrativa system arbetar vi med
standardiserade industrilösningar och vi har inte en ambition att
förändra detta idagsläget eftersom vi inte tror att det skulle fungera
inom rimliga kostnadsramar....

Miljöpartiet Uppsala

...Uppsala kommun förvaltar stora IT-system och hanterar mycket information. Öppenhet och insyn är därför mycket viktigt. Då det är praktiskt möjligt vill vi på sikt byta ut till fri programvara och använda öppen källkod för att få egen kontroll över programmen, öka säkerheten och minska kostnaderna.
Landstinget ska eftersträva öppna standarder och dataformat genom att uttryckligen efterfråga öppen källkod i sina IT-upphandlingar.

Vi har arbetat med frågan såväl i kommunfullmäktige som i landstinget och har också haft med det i budgetförslag....

Vänsterpartiet Uppsala

..Vi ser stora fördelar i att använda fri programvara därhelst det är möjligt, och det är möjligt på många fler ställen i kommunal verksamhet än man tror. Skattebetalarna skulle tjäna stora belopp på att främst skolor, men även andra verksamheter, använde fri programvara. Just när det gäller operativsystem och kontorspaket är det extra tydligt att det finns fullgoda alternativ till det gällande Windows/Microsoft Office, men det finns många andra typer av program som har bra fria alternativ och som absolut måste övervägas när beslut fattas om vilka programvaror en skola/institution/verksamhet ska använda.

Vi driver inte en separat fråga om öppen källkod och fri programvara, men det finns (som jag antytt) med i vårt kommunalpolitiska programdär vi förespråkar just detta, och närhelst vi som parti har möjlighet att påverka detta gör vi det utifrån att fri programvara har fördelar som proprietär programvara saknar. Tyvärr är detta beslut ofta på en tjänstemannanivå, vilket gör det svårt för oss att vara del i beslutet...

Sverigedemokraterna Uppsala

..SD Uppsala ställer sig positivt till öppen källkod och fri programvara i
den utsträckning det är möjligt att kompensera för kommersiella alternativ
på ett adekvat sätt.

Oss veterligen har frågan inte varit uppe på vare sig kommunal eller
landstingskommunal nivå i Uppsala under denna mandatperiod, så vi har inte
haft anledning att ta ställning till det tidigare.

Däremot är det ett intressant område som förtjänar mer fokus. Vi kommer att
titta på om vi kan lägga förslag som kan främja öppen källkod och fri
programvara i primär- och sekundärkommunal verksamhet när det kan utgöra
ett fullgott alternativ till kommersiella produkter...

Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Folkpartiet har inte svarat på frågorna (eller sagt att svar kommer - kommer det in sena svar uppdaterar vi).
ULUG tackar övriga partier för svaren.